Tumblelog by Soup.io
 • kikutiku
 • OFFka
 • AlwaysMe
 • katarina
 • retaliate
 • Suzi
 • marionnette
 • Tornerai
 • rasowadoskonalosc
 • anifares
 • idana
 • tazniebieskimi
 • sephirath
 • hydrocodone
 • jannet
 • emska
 • drenchedinmanilatwilight
 • bazalt
 • Bilet
 • tost
 • Muska
 • samolot
 • depresja
 • maraska
 • chrupki
 • LonePoProstu
 • slid0
 • toniewszystko
 • dii
 • littledream
 • stragan-ze-snami
 • fasi
 • primordium
 • ovvlsome
 • cieszypucha
 • dreamseller
 • summerkiss
 • nettle-carrier
 • Hanoi
 • bojalubiestaregramofony
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • bluepanda
 • dorothis
 • danio
 • wiktorja
 • mouette
 • szlugtime
 • aconcagua
 • totento
 • lilyoung
 • Fehldruck
 • justynaz
 • susz
 • irethtasartir
 • annawanna
 • grumpy
 • manna
 • youthless
 • emigracja
 • zyj-kolorowo
 • sfeter
 • kokkosowa
 • Lotta12
 • delRayo
 • blueberries
 • letmeget
 • kapitandziwny
 • misiowesprawki
 • smutnomi
 • nirvitii
 • bdsmforest
 • Tommekk
 • mrrrrrrrrr
 • creure
 • guyver
 • olalaa
 • bananas
 • iltirannosauro
 • piksele
 • Americanlover
 • jstrbl
 • szszsz
 • butterbeer
 • missyseepy
 • centrumchujozy
 • urszulka
 • stockholmsyndrome
 • jointskurwysyn
 • anaa
 • misza
 • elczi
 • xcuzme
 • disheveled
 • lubiew0
 • koktajlik
 • likearollingstone
 • peper
 • marfi
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Wrony zapamiętują twarze. Zapamiętują ludzi, którzy je karmią i są dla nich mili, tak jak zapamiętują tych, którzy wyrządzili im krzywdę. Nigdy nie zapominają. Przekazują sobie nawzajem, o kogo warto się zatroszczyć a kogo lepiej się wystrzegać.
— Leigh Bardugo – Crooked Kingdom
Reposted frompareidolie pareidolie viaseaweed seaweed
8183 5918 500
Reposted fromhagis hagis
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viaphilomath philomath
4067 9939
Reposted frominspiro inspiro viablowersdaughter blowersdaughter
5857 5ceb 500
Reposted fromerial erial viablowersdaughter blowersdaughter
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic vianuwanda nuwanda
1246 2a25 500
1610 a632
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-lover retro-lover
9704 609d
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-lover retro-lover
9202 712b
Reposted fromretro-girl retro-girl viaretro-lover retro-lover
6692 9e09
2775 cd03 500
Reposted fromcroiea croiea viajanealicejones janealicejones
6244 a693
Reposted frominspiro inspiro viabylejaka bylejaka
0382 e19d
Juliet Berto et Jean-Pierre Léaud - La Chinoise de Jean-Luc Godard, 1967
Reposted fromPoranny Poranny viabylejaka bylejaka
8278 802e 500
Reposted frompixielark pixielark viahelenburns helenburns
5982 5eeb 500
Reposted fromkattrina kattrina viacoeurina coeurina
7496 e76d 500
Reposted from0 0 viacoeurina coeurina
7333 3470
Reposted fromoll oll viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
7850 6878 500
Reposted fromvandalize vandalize vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl